30 August 2022

TOP 20 HÀNG VIỆT TỐT 2022

Vào ngày 06/08 vừa qua, Đại diện NTPM (Việt Nam) đã vinh dự nhận Chứng nhận sản phẩm TÃ QUẦN DIAPEX WONDER PANTS đạt Top 20 Hàng Việt tốt. Đây là một chứng nhận mang ý nghĩa đối với toàn thể đội ngũ NTPM (Việt Nam) do hội đồng chuyên môn đánh giá suốt 1 thời gian qua.